Dzisiaj jest środa, 17 kwietnia 2024 r.
Imieniny obdchodzą: Rudolf, Robert, Stefan, Anicet, Klara

Zawiadomienie

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2024 roku.

Wójt Gminy Sulików działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ) zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr LIV/426/23 Rady Gminy Sulików z dnia 25 września 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki od dnia 1 stycznia 2024 r. obowiązują  nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym ustalona została metoda i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób następujący:

- stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca wynosi 36,00 zł.

W przypadku, gdy  zadeklarowano przydomowy kompostownik przysługuje zwolnienie w wysokości 1 zł od jednej osoby zamieszkałej.

W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana  z zastosowaniem stawki podwyższonej , tj. 72,00 złmiesięcznie od jednego mieszkańca.

W związku ze zmianą wysokości opłaty nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.

Pouczenie:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

« powrót